Knjižnica

Knjižnica ALUO je visokošolska knjižnica, namenjena predvsem potrebam študentov, profesorjev in raziskovalcev ALUO pri študiju in pri njihovem pedagoškem ter raziskovalnem delu. Knjižnica ima dve lokaciji:

Osrednja knjižnica na Erjavčevi cesti pokriva področje slikarstva, kiparstva, videa, grafike, restavratorstva in konservatorstva ter teorije umetnosti,knjižnica oddelkov za oblikovanje na Dolenjski cesti 83 pa zlasti področja grafičnega, industrijskega in unikatnega oblikovanja, ilustracije in fotografije. Skupaj imata več kot 32 000 enot knjižničnega gradiva in 61 naslovov tekoče naročenih serijskih publikacij

Začetni fond je knjižnica sprejela iz Federalnega zbirnega centra. Prvi vpis v inventarno knjigo je bil narejen 1. 6. 1946. Natančno število prevzetih knjig je težko določljivo, ker v inventarni knjigi ni dosledno zabeležen darovalec, gre pa za okrog 400 knjižnih enot. V sedanje prostore na Erjavčevi cesti 23 se je ALU preselila leta 1959 hkrati s knjižnico, ki je svoje prostore dobila v tretjem nadstropju, kjer je še danes. V prostoru knjižnice so bila dolgo tudi predavanja umetnostne zgodovine in drugih teoretskih predmetov. Leta 1985 je bil ustanovljen Oddelek za oblikovanje, ki je dobil svoje prostore na Dolenjski cesti 83. Takrat se je literatura s področja oblikovanja prenesla v knjižnico Oddelka za oblikovanje.

Knjižnica ALUO ima klasični (listkovni do leta 1996) abecedni imenski katalog avtorjev, piscev in umetnikov, geselski katalog in UDK signaturni katalog. Do leta 1996 so bili posebej obdelani tudi vsi članki v revijah. V sistem COBISS je knjižnica vključena od leta 1994.

Zaradi redkosti, dragocenosti in priročnosti je velik del gradiva namenjen le branju in pregledovanju v čitalnici oziroma v ateljejih ALUO. Večina gradiva je v prostem pristopu in je urejeno po sistemu UDK. Diplomske, magistrske in doktorske naloge si je mogoče ogledati le v čitalnici ali izposoditi na dom s predhodnim pisnim soglasjem avtorja.

Podaljšanje roka izposoje:Osrednja knjižnica na Erjavčevi cesti

Dolenjska cesta Knjižnica oddelkov za oblikovanje

Izposoja

IZPOSOJA

Rok izposoje za monografske publikacije je za študente ALUO, zaposlene in sodelavce ALUO 4 tedne, za ostale uporabnike 2 tedna.
Za  neknjižno gradivo je rok izposoje 1 teden.

Knjižnično gradivo je mogoče 1-krat  podaljšati, če ni  rezervirano.

Član si lahko izposodi na dom do 5 izvodov knjižničnega gradiva.

NE izposojamo:

 • temeljnega preglednega gradiva (lahko posebej označeno)
 • preglednih monografij umetnikov (lahko posebej označene),
 • katalogov (drobno gradivo),
 •  revij
 • enciklopedij, slovarjev, leksikonov, bibliografij,
 • diplomskih, magistrskih in doktorskih del (razen s pisnim dovoljenjem avtorja),
 • dragocenega in redkega gradiva.

PODALJŠANJE, REZERVACIJA GRADIVA

Gradivo je možno podaljšati ali rezervirati osebno, po telefonu ali po elektronski pošti. Za podaljšanje ali rezervacijo prek interneta (Moja knjižnica) potrebujete številko članske izkaznice in geslo, za katerega se dogovorite ob obisku v knjižnici. O prispelem gradivu člana obvestimo po telefonu, preko sms-a ali elektronske pošte.

UPORABA RAČUNALNIKOV

Računalnike v knjižnici lahko uporabljajo samo člani. Dostop do medmrežja je omogočen za izobraževalne in študijske namene.

 

Obiskovalci knjižnice naj upoštevajo knjižnični red ter s svojim obnašanjem ne motijo dela ostalih.
Ker je knjižnica namenjena predvsem študijskemu delu, ima knjižničarka pravico, da uporabniku, ki ne upošteva pravilnika knjižnice, začasno ali trajno prepove vstop v knjižnico.

E-knjižnica

Oddaljen dostop do informacijskih virov

Storitev Oddaljeni dostop do informacijskih virov za člane knjižnic Univerze v Ljubljani nudi možnost dostopa do naročniških informacijskih virov, kot so elektronske knjige, leksikoni, specializirane podatkovne zbirke, elektronski znanstveni članki, s poljubne lokacije (izven računalniške mreže Univerze v Ljubljani) ne glede na odpiralni čas knjižnice.

Storitev lahko uporabljajo aktivni člani naše knjižnice, in sicer zaposleni in študenti, vpisani na ALUO.

Do oddaljenega dostopa dostopamo prek NUK-ove spletne strani in njihovega Mrežnika. Ko s seznama informacijskih virov sledite povezavo na vir, se pojavi prijavna stran, kjer izberete vašo matično ustanovo (glej spustni seznam), vpišete člansko oz. vpisno številko (študentska izkaznica) in geslo. Geslo je isto, kot ga uporabljate za vstop v Mojo knjižnico pri podaljševanju izposojenega gradiva v sistemu COBISS. Če gesla še nimate, ste ga pozabili ali pa ne deluje, se oglasite v knjižnici.

Opozarjamo vas, da morate spoštovati določila licenčnih pogodb, ki so jih knjižnice sklenile s ponudniki informacijskih virov. Dovoljena je samo uporaba za osebne oz. študijske namene.

Podrobnejša navodila si oglejte na spletni strani NUK 

Kontaktni podatki v primeru težav pri dostopu do storitve:
telefon: 01 4212 505,
e-pošta: knjiznica@aluo.uni-lj.si.

Periodika

Trenutna periodika naročena v osrednji knjižnici

Domača periodika

 • AB : arhitektov bilten : mednarodna revija za teorijo arhitekture = architect’s bulletin : international magazine for theory of architecture
 • Acta historiae artis slovenica
 • Anthropos : časopis za sodelovanje humanističnih in naravoslovnih ved, za psihologijo in filozofijo
 • Ekran : revija za film in televizijo
 • Konservator-restavrator : povzetki strokovnega srečanja
 • Likovne besede : glasilo Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov
 • Literatura
 • Fotografija : revija slovenskih fotografov / Društvo fotografskih delavcev
 • Forum : revija Slovenskega društva likovnih kritikov
 • Monitorish
 • Razpotja : revija humanistov Goriške
 • PR : časopis Koroške galerije likovnih umetnosti
 • SLUT : letno glasilo Društva Arhitektov in likovnih umetnikov Koroške
 • Sodobnost : s Sodobnostjo v kulturno prihodnost
 • Šum : revija za kritiko sodobne umetnosti
 • Umetnostna kronika
 • Varstvo spomenikov : journal for the protection of monuments
 • Zbornik za umetnostno zgodovino = Archives d’histoire de l’art. Nova vrsta

Tuja periodika

 • 3X3 The magazine of contemporary illustration
 • Artforum international
 • Art press
 • Art press 2
 • Flash art : the leading European art magazine
 • Frieze : contemporary art and culture
 • Kunstforum International
 • Master drawings
 • Modern painters
 • Parkett
 • Studies in conservation
 • Texte zur Kunst
 • Život umjetnosti : časopis za pitanja likovne kulture i umjetnosti
 • Leonardo : journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology (do 2010)
 • October (do 2011)

Trenutna periodika naročena v knjižnici oddelkov za oblikovanje

Domača periodika

 • Dosje MM : Delo (1981–)
 • Grafičar : Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (1994–)
 • Hiše: revija za nove razsežnosti bivanja : Internova (1999–)

Tuja periodika

 • Abitare : Editrice Segesta (1997–)
 • Adbusters : Adbusters Media Fundation (2004–)
 • Aidea = Idea : Sibundäo Shinkäosha (1997–)
 • Auto & Design : Auto & Design (1981–)
 • Back cover : design graphique, typographie, etc. = graphic design, typography, etc. : Éd. B42 (2008–)
 • Baseline: international typographics magazine : Bradbourne Publishing  (2000–)
 • Camera Austria: international : Forum Stadtpark (1980–)
 • Communication arts : Coyne & Blanchard  (1978–)
 • Computer arts : Future (2004–)
 • Design issues : University of Illinois at Chicago (1992)
 • Design management journal : Design Management Institute press (1997–)
 • Design manegement review : Design Management Institute (2004–)
 • Domus : Editoriale Domus (1956–)
 • Étapes : Pyramyd NTCV (2012–)
 • Eye : Wordsearch (1991–)
 • Foam : international photography magazine : Foam Magazine (2012–)
 • Form : Verlag Form (1968–)
 • Glass: the Urban Glass art Quarterly : Urban Glass Art Quaterly (2003–)
 • IdN : Systems Design Limited. (2010–)
 • Idpure : Idpure (2011–)
 • Letter arts review : Calligraphy Review (1994–)
 • Metropolis: the magazine of architecture and design : Bellerophon Publications (1986–)
 • New ceramics : Neue Keramik (2009–)
 • Novum : Forum für kommunikationsdesign (1996–)
 • Print : R.C. Publications, etc. (1967–)

bibliografije raziskovalcev

SPLOŠNO

Knjižnica Akademije za likovno umetnost in oblikovanje skrbi za vnos bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.
Vrednotenje dela raziskovalcev ureja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti na ARRS …več

Knjižnica vodi bibliografije:
•  zaposlenim na ALUO, ki imajo šifro raziskovalca;
•  zaposlenim raziskovalcem, ki sodelujejo v okviru projektov ALUO, in sicer:

 • za čas trajanja takega projekta,
 • le za gradivo, ki je vezano na projekt,
 • če prihaja raziskovalec z druge institucije, kjer mu že vodijo bibliografijo, se z vodjo projekta že na začetku dogovori, kje se bo vodila njegova bibliografija v času sodelovanja na projektu ALUO.

 

NAVODILA

Za vodenje bibliografije mora raziskovalec bibliotekarju, ki mu vodi bibliografijo, predložiti:

 • za objavljena tiskana dela (monografije, članki v revijah, prispevki v zbornikih idr.) fizični izvod gradiva,
 • za objave v elektronski obliki (na spletu) natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave,
 • za izvedena dela in druga (v knjižnici nedostopna) dela (npr. razstave brez kataloga, predavanja brez objave, radijske in TV oddaje) je potrebno priložiti še vabilo, najavo, potrdilo univerze o gostujočem predavanju ali seznam predavanj, program, podatke o TV prispevkih ipd.

Prosimo, bodite pozorni:
če je članek izšel v zborniku, reviji ali monografiji, ki je v knjižnici ALUO, je potrebno poleg obrazca priložiti tudi knjigo, revijo, katalog, poročilo ali vsaj fotokopijo članka in naslovne strani revije, v kateri je objavljen.

Oddanemu gradivu mora priložiti izpolnjeni Obrazec za vodenje bibliografij

Na obrazcu mora poleg drugih podatkov obvezno navesti:

 • tipologijo dokumenta v skladu z veljavnim pravilnikom ARRS,
 • vsebinske oznake v slovenščini in angleščini,
 • natančen spletni naslov objave, če gre za objave v elektronski obliki.

Raziskovalec je odgovoren za pravilno razvrstitev (klasifikacijo) bibliografskih enot, zato mora na obrazcu določiti tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov …več

Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:

 • gesel v enciklopedijah, leksikonih …, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,
 • prispevkov, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),
 • neobjavljenih gradiv za posvetovanja, simpozije, konference,
 • prijavne dokumentacije na razpise,
 • organizacije konferenc,
 • daljših gostovanj na tujih univerzah,
 • novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh institucij,
 • polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
 • kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijskih programov,
 • različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
 • nagrade – saj ne gre za bibliografske enote,

Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

PRIPOROČILA

 • Raziskovalci sproti spremljajo svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembe in popravke sporočajo v knjižnico, ki jim vodi bibliografijo (npr. če določene enote manjkajo, če se ista bibliografska enota ne izpiše ali se izpiše dvakrat ipd.).
 • Izpise bibliografij brez točkovanja pridobimo iz sistema COBISS …več
 • Izpise bibliografij s točkovanjem pridobimo iz sistema SICRIS …več
 • Ustreznost klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji in metodologiji za vodenje bibliografij v sistemu COBISS preverjajo osrednji specializirani informacijski centri (OSIC) …več

OSTALE KORISTNE POVEZAVE

 • Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti …več
 • Habilitacijska merila na UL …več
 • Citiranost v WoS in Scopus …več
 • Pogosta vprašanja …več

DOKUMENTI