doc. dr. Blaž Šeme

Blaž Šeme, rojen leta 1974 v Kranju, je na ALUO diplomiral (1999) iz slikarstva, magistriral (2003) iz restavratorstva s temo Eruptivni pojavi v ometih stenskih slik in doktoriral (2005) iz likovne umetnosti/restavratorstva s temo Metoda ugotavljanja ohranjenosti in ogroženosti stenskih poslikav na zunanjščinah v Sloveniji na izbranem segmentu. Podoktorsko raziskovalno delo v inštitucijah New Europe College v Bukarešti in ICCROM v Rimu je opravil (2006) s temo The Problem of Decay of Exterior Wall Paintings on Monuments: Comparative Study of Medieval Painted Churches of Bukovina (Romania) and Slovenia.
Je podpredsednik Mednarodnega znanstvenega odbora za stenske slike pri ICOMOS-u (ICOMOS ISC MP – International Scientific Committee for Mural Paintings), član izvršnega odbora združenja ICOMOS Slovenija in sodelavec-koordinator za Slovenijo pri mednarodnem projektu Mosaic Conservation and Training of Conservators in Southeast Europe.

REFERENCE 2008–2013

Znanstveni prispevki (znanstvene reference)

 • Blaž Šeme: The problem of preserving exterior wall paintings on monuments: a comperative study of late Medieval painted churches in Bucovina (Romania) and Slovenia, New Europe College Yearbook, Bukaresta 2008.
 • S. Kramar. [et al.](soavtor): Establishment of unified database of Roman mosaics in Slovenia: sourcing the black and white tesserae, Conference programme and abstracts / Workshop “Mosaic: archeometry, technology and conservation”, Faenza, 24.–25. november 2011, Fourth Edition, Faenza 2011.
 • Blaž Šeme: Pomen načrtnega spremljanja stanje dediščine za raziskovanje in ohranjanje, Dediščina za življenje: ohranjanje za raziskovanje – raziskovanje za ohranjanje : programska knjižica. Str. 13, Ljubljana 2010.
 • Ž. Šmit … [et al.] (soavtor): Concentration profiles in paint layers studied by differential PIXE / Nuclear instruments and methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms, Amsterdam 2008.

Konserviranje-restavriranje likovnih umetnin (umetniške reference):

 • Vodenje restavratorskega posega: Restavriranje fragmentov srednjeveških stenskih poslikav z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani; Predstavljeno v prispevku: Anabelle Križnar, Blaž Šeme: Restavriranje fragmentov srednjeveških stenskih poslikav z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva [Elektronski vir] ISSN: 1855-6809.- Št. 14 (okt. 2011). Predstavljeno v. Blaž Šeme, Poročilo o konservatorskih-restavratorskih posegih na fragmentih gotskih stenskih slik, hranjenih na Filozofski fakulteti UL, Ljubljana 2011.
 • Vodenje restavratorskega posega: Restavriranje treh kamnitih kipov (portreti A. Korošca, G. Žerjava, T. Zupana), ki jih hranijo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljana za razstavo „Več glav več ve“. Predstavljeno v: Blaž Šeme, Poročilo o konservatorskih-restavratorskih posegih na treh kamnitih kipih: (portreti A. Korošca, G. Žerjava, T. Zupana) iz MGML, Ljubljana 2011.
 • Vodenje restavratorskega posega: Restavriranje poslikav na baročni kapelici v Pržanu pri Ljubljani. Predstavljeno v: Blaž Šeme, poročilo o konservatorskem-restavratorskem posegu na stenskih slikah in dekorativnih poslikavah na kapelici na Pržanu
 • Vodenje restavratorskega posega: Restavriranje poslikav Janaza Gosarja st. na kapelici v Praprotnem pri Škofji Loki. Predstavljeno v: Blaž Šeme, poročilo o restavratorskem posegu na stenskih slikah kapelice v Praprotnem, Ljubljana 2013.

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Študent se seznani s tehnologijo materialov in njihovo uporabo pri konserviranju-restavriranju stenskih slik, kamnitih umetnin in mozaikov. Spozna značilnosti, zgodovino, tehnologije in načine uporabe različnih anorganskih in organskih gradiv (kamnin, peščenih agregatov, apna, pigmentov, lepil, topil, sintetični smol, silikonov …) za konserviranje-restavriranje stenskih slik, kamnitih umetnin in mozaikov ter načine preverjanja kakovosti gradiv. Spozna tudi tehnike in tehnologije priprave gradiv ter razume združljivosti uporabljanih gradiv.

Podiplomski študij

Predmet temelji na pripravi in analizi konservatorsko-restavratorskega načrta posega na izbranem predmetu kulturne dediščine (stenski sliki, mozaiku, kamniti plastiki) po sistematičnih znanstvenih kriterijih in sodobnih strokovnih smernicah v zadanem časovnem okviru: izdelava konservatorsko-restavratorskega programa, umetnostno zgodovinska analiza gradiva, pretežno samostojne preiskave in testiranja, zaključna dokumentacija.

Študent se seznani z različnimi tehnikami in tehnologijami materialov za izdelavo štuka ter sorodnih tehnik arhitekturne dekoracije in njihovo uporabo pri konserviranju-restavriranju štukature. Spozna sodobne konservatorsko-restavratorske smernice, preiskovalne metode in se usposobi za samostojno raziskovanje sestavnih materialov umetnin, njihovih poškodb ter vzrokov zanje. Usposobi se za samostojno izdelava konservatorsko-restavratorskega koncepta/programa dela, izvedbo predvidenih postopkov pod nadzorom in vodstvom vodje projekta, oceno doseženih rezultatov in izdelavo dokumentacije o posegu.

Bistvena pri predmetu je izvedba oziroma zaključevanje konservatorsko-restavratorskega posega na izbranem predmetu kulturne dediščine (stenski sliki, mozaiku, kamniti plastiki), primerjava izvedenega posega z realizacijo konservatorsko-restavratorskega posega na sorodnem gradivu, čemur sledita finalizacija in evalvacija.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

 • Rekonstrukcija prezbiterija župne cerkve svetega Jakoba v Ribnem pri Bledu / Saša Stržinar; mentor Blaž Šeme, somentor Jurij Smole, 2013
 • Zasnova konservatorskega načrta s konservatorsko-restavratorskim projektom za Marijino kapelo v Stopičah pri Novem mestu / Alja Fir; mentor Blaž Šeme, 2013
 • Fragmenti stenskih slik s Knedlovega vrta v Kranju / Pika Škerlj; mentor Blaž Seme, somentorica Sabina Kramar, 2012
 • Konservatorsko-restavratorska izhodišča in posegi na kapelici na Pržanu / Perica Ivešić; mentor Blaž Šeme, 2011
 • Konservatorsko – restavratorski poseg na Matičkovem slopnem znamenju na Golniku: / Eva Drašak; mentor Blaž Šeme, 2010
 • Odstranjevanje nečistoč s površine stenskih poslikav v kupoli cerkve sv. Vida v Preserju / Anja Urbanc; mentor Blaž Šeme, 2008

Magistrska dela:

 • Konserviranje in restavriranje stenskih poslikav v okviru celostne prenove ljubljanske opere / Tjaša Pristov; mentor Blaž Šeme, somentor Violeta Bokan Bosiljkov, 2012
 • Mozaični opus Ivana Rendića na Kozali na Reki: dokumentiranje stanja in konservatorsko-restavratorski posegi / Maja Kiršić; mentor Blaž Šeme, somentor Tamara Trček Pečak, 2012
 • Estetsko zapolnjevanje poškodb na stenskih slikah: Primeri stenskih slik na profanih in sakralnih objektih v Republiki Hrvaški / Neva Pološki; mentor Blaž Šeme, somentor Egidio Budicin, 2012
 • Konservatorske-restavratorske obnove fasad historičnih stavb / Andreja Padovnik; mentor Blaž Šeme, 2011
 • Tehnologija restavriranja antičnih talnih mozaikov / Sara Riđički; mentor Blaž Šeme, 2011