doc. mag. Gregor Kokalj

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Predmet seznanja študenta s formiranjem enostavnih kiparskih volumnov. Sposoben je analizirati in izdelati enostavne kiparske volumne, izdelati nosilce za glino, poznati lastnosti in tehnološke zakonitosti kiparskih materialov. Oblikovati zna osnovne volumne v glini (modeliranje enostavnih geometrijskih oblik, stilizirane človeške glave po mavčni predlogi), nauči se posameznih tehničnih postopkov, ki so potrebni pri žganju glinenih volumnov, in uporabe mavca v kiparstvu. Pridobi občutek za detajl, zna izdelovati predloge v trajnejšem materialu, zna oblikovati preproste volumne iz žgane gline oziroma mavca in slepi kalup iz mavca.

Pri predmetu se daje poudarek na opazovanje in spoznavanje optičnih zakonitosti vidnega sveta, spoznavanje in analiziranje temeljnih likovnih elementov, metodično razvijanje likovne govorice na osnovi risanja po naravi s poudarkom na umetnostnozgodovinskih slogovnih govoricah področja. Razvijanje kompleksnih znanj likovnega jezika skozi uporabo različnih risarskih tehnik, materialov in orodij s poudarkom na specifičnosti področja. Razvijanje občutka za obliko, prostor in estetiko v različnih umetnostno zgodovinskih obdobjih oz. slogovnih vzorcih. Študent se usposobi za analizo vidnih impulzov in prevod v logiko risarske artikulacije, spozna zakonitosti risbe in njenih oblik manifestacije. Sposoben je artikulirati risbe in njene oblike s poudarkom na različnih umetnostno zgodovinskih obdobjih, obvladuje perspektive, različnih risarskih materialov, tehnik, orodij in slogovnih vzorcev

Predmet seznanja študenta z oblikovnimi značilnostmi kiparskih stvaritev iz različnih zgodovinskih obdobij s pomočjo kiparskega oblikovanja predmetov. Študent se nauči ločiti in spoznati slogovna razmerja v zgradbi in površini. Seznanja študenta s postopki multipliciranja predmetov ter materiali v kiparstvu, nauči se razlikovati različne vrste volumnov in prepoznati oblikovna razmerja iz različnih časovnih obdobij. Kiparsko oblikovanje zna prilagoditi različnim umetnostno zgodovinskim stilom – izdela renesančni in baročni portret. Študent se nauči posameznih tehničnih postopkov zahtevnejših kalupov (kosovni kalup, kalup iz umetnih mas) ter zahtevnejših odlitkov v mavec.

Pri predmetu študent spoznava osnovne slikarske metode na osnovah risarske izkušnje prvega letnika. Spoznavanje optičnih učinkov svetlobe, sence, tona in barve v naravi in prenašanje le-teh v slikarski jezik. Raziskovanje umetnostno zgodovinskih slogovnih jezikov, njihovo povezovanje in spoznavanje s slikarsko metodologijo in tehnologijo zgodovinskega obdobja. Nauči se osnov tonskega slikarstva in osnov toplo-hladnega kontrasta, spozna modelacijo in modulacijo barve in kompozicijske posebnosti slike (oblika, svetlobna vrednost, ton, barva, gesta). Spozna klasične slikarske tehnike, materiale in orodja, razvija čut za estetiko barve in poznavanje umetnostno zgodovinskih slogovnih značilnosti gotike, renesanse in baroka.

Predmet nadgrajuje znanja iz predmeta Slikanje in tehnike I. Študentu nudi dodatno znanje risarskih in slikarskih veščin s poudarkom na specifičnih nalogah restavratorske prakse. Z njim študent razvija občutek za racionalni in estetski pristop, razumevanje različnih proporcionalnih vrednosti, tipov perspektiv, deformacij, transformacij in slogovnih jezikov.

Pri predmetu se študent seznani z vlogo kopistike skozi zgodovino, s terminologijo s tega področja in metodologijo izvedbe kopije dvo- ali tridimenzionalnega gradiva kot možne oblike varovanja kulturne dediščine. Spozna tudi tehnične in tehnološke specifičnosti klasične gradnje likovne umetnine, pripravo nosilca, izvedbo pripravljalne študije in nadaljnjih postopkov.